آباد شهر تدبیر

  • مدیر عامل: آقای احسان­اله باقری
  • شریعتی شمال ـ پشت مترو قیطریه ـ ابتدای بلوار صبا ـ خیابان سهیل ـ مهر 6 ـ شماره 41
  • تلفن: 26655019 ـ 22230197 فاكس: 89773628